Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

Enter Title

รู้จักเครือข่ายที่ปรึกษาการวินิจฉัยสถานประกอบการ

"เครือข่ายที่ปรึกษาการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan-shi Network)"  เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Development Services Network - BDSN) โดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาบริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ BDS (Business Development Services) โดยอาศัยการพัฒนาเครือข่ายบริการ หรือที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เครือข่าย 4 เครือข่าย คือ

  1. เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan-shi Network) 
  2. เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultant Network)
  3. เครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ(Technical and Engineering Consultant Network)
  4. เครือข่ายบริการวิสาหกิจชุมชน (Community Industry Consultant)

มีวัตถุประสงค์ให้เครือข่ายมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง ได้มาตรฐานในการให้บริการ น่าเข้ามาอาศัยอยู่เป็นสมาชิกของเครือข่าย เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับต่อไป

การผลักดันและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายฯนี้ สำนักพัฒนาหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม อาศัยการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลให้มีการประสานงานกันและกัน รวมทั้งสามารถดึงทรัพยากรขององค์กรต่างๆมาประสานเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) มุ่งสู่การนำองค์ความรู้ มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (SMEs) ให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan-shi Network)  สำนักพัฒนาหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นผู้ดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงานก่อตั้งหน่วยงานบริหารผู้ให้บริการด้านวินิจฉัย (บ้านชินดัง) ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จำนวน 16 คน ให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวินิจฉัยและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ซึ่งมีส่วนในการสร้างระบบและพัฒนานักวินิจฉัยวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ยังคงให้การสนับสนุนการสร้าง "บ้านชินดัง" โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ระบบการวินิจฉัยวิสาหกิจ (ชินดัง) ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ได้อย่างยั่งยืน