Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับโครงการ

เครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider Network : SPN) เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจะมุ่งเน้นการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นหลัก

การพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในปัจจุบันที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการต่างๆ เหล่านี้ต่อวิสาหกิจต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการใช้บริการ ซึ่งการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จะก่อให้เกิดศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา / ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

นอกจากนี้ ประโยชน์ของเครือข่ายที่ปรึกษา หรือ เครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีต่อผู้รับบริการในมุมมองด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) และการให้บริการ (Delivery) คือ การที่ผู้รับบริการสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการที่มีมาตรฐานและความเสี่ยงน้อยของเครือข่าย การทำงานเป็นเครือข่ายทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานโดยลำพัง นอกจากนี้ การมีเครือข่ายสามารถให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือ SMEs ได้มากขึ้น

เครือข่ายที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ  (Shindan-shi Network)

ศูนย์รวมของนักวินิจฉัยที่ทำหน้าที่ให้บริการวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การจัดการผลิต การบุคคล การตลาด เป็นต้น พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาองค์กร 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 


เข้าสู่ระบบLiVECHAT

การประเมินสมรรถนะ SP

แนะนำระบบสมรรถนะ

ข่าว update จาก Facebook